177/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
177

ZÁKON
ze dne 29. března 2006,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb. a zákona č. 180/2005 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:


"§ 1

Předmět zákona

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví

a)   některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,

b)   pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

_______________________________
1)
Směrnice Rady č. 93/76/EHS ze dne 13. září 1993 o omezování emisí oxidu uhličitého prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.".

        2.  § 2 zní:


"§ 2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností,

b)   obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU