160/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. března 2006 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
160

ZÁKON
ze dne 16. března 2006,
kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb.,
o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem a o změně
zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád)


Čl. I


        Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 120/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 234/2002 Sb. a zákona č. 539/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se slova "pravomocí svěřených" nahrazují slovy "veřejné moci svěřené".

        2.  V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

        "(3)  Stát a územní celky v samostatné působnosti hradí za podmínek stanovených tímto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu.".

        3.  V § 3 písm. b) se za slova "svěřena" vkládají slova "zákonem nebo na základě zákona".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU