156/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se zrušuje vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí

Částka: 054 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. dubna 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. května 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 246/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
156

VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2006,
kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty
a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb.,
a kterou se zrušuje vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu
některých živočišných produktů ze třetích zemí        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 5 písm. a) a § 38 odst. 4 zákona:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních
podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí


Čl. I


        Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se v úvodní části ustanovení slova "Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a".

Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:

_______________________________
      "1)  Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU