138/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
138

ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Čl. I

        V Sazebníku správních poplatků uvedeném v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 64 včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:


"Položka 64
Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41) 3 000
Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41) 1 000
Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41) 20 000
Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41) 5 000
_________________________________
41)
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.".


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti


Čl. II

        V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se část padesátá čtvrtá zrušuje.ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 437/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 437/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 60/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU