137/2006 Sb.Zákon o veřejných zakázkách

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 134/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
137

ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o veřejných zakázkách


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a)   postupy při zadávání veřejných zakázek,

b)   soutěž o návrh,

c)   dohled nad dodržováním tohoto zákona,

d)   podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů.


§ 2
Zadavatel veřejné zakázky

        (1)  Za zadavatele veřejné zakázky (dále jen "zadavatel") se pro účely tohoto zákona považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.

        (2)  Veřejným zadavatelem je

a)   Česká republika2),

b)   státní příspěvková organizace,

c)   územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek,

d)   jiná právnická osoba, pokud

1.   byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2.   je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

        (3)  Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem, a to i prostřednictvím jiné osoby, jde-li o

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zadavatel veřejné zakázky
§ 3 - Centrální zadavatel
§ 4 - Relevantní činnost
§ 5 - Souběh činností
§ 6 - Zásady postupu zadavatele
§ 7 - Veřejná zakázka
§ 8 - Veřejná zakázka na dodávky
§ 9 - Veřejná zakázka na stavební práce
§ 10 - Veřejná zakázka na služby
§ 11 - Rámcová smlouva
§ 12 - Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty
§ 13 - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
§ 14 - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky
§ 15 - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby
§ 16 - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce
§ 17 - Vymezení některých dalších pojmů
§ 18 - Obecné výjimky z působnosti zákona
§ 19 - Výjimky z působnosti zákona pro sektorové zadavatele
§ 20 - Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti
ČÁST DRUHÁ - ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
HLAVA I - DRUHY A PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ
§ 21 - Druhy zadávacích řízení
§ 22 - Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním
§ 23 - Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění
§ 24 - Podmínky použití soutěžního dialogu
§ 25 - Podmínky použití zjednodušeného podlimitního řízení
HLAVA II - ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 26 - Zahájení zadávacího řízení
§ 27 - Otevřené řízení
§ 28 - Užší řízení
§ 29 - Jednací řízení s uveřejněním
§ 30 - Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním
§ 31 - Jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním
§ 32 - Úprava návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním
§ 33 - Zvláštní ustanovení o jednání sektorového zadavatele před podáním nabídek
§ 34 - Jednací řízení bez uveřejnění
§ 35 - Soutěžní dialog
§ 36 - Průběh soutěžního dialogu
§ 37 - Výzva k podání nabídek v soutěžním dialogu
§ 38 - Zjednodušené podlimitní řízení
HLAVA III - LHŮTY
§ 39 - Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele
§ 40 - Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro veřejného zadavatele
§ 41 - Lhůty v zadávacím řízení platné pro sektorového zadavatele
§ 42 - Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro sektorového zadavatele
§ 43 - Zadávací lhůta
HLAVA IV - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY
§ 44 - Zadávací dokumentace
§ 45 - Technické podmínky
§ 46 - Stanovení technických podmínek
§ 47 - Klasifikace předmětu veřejné zakázky
§ 48 - Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům
§ 49 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění
HLAVA V - KVALIFIKACE
Díl 1 - Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci
§ 50 - Rozsah kvalifikace
§ 51 - Prokazování splnění kvalifikace
§ 52 - Doba prokazování splnění kvalifikace
§ 53 - Základní kvalifikační předpoklady
§ 54 - Profesní kvalifikační předpoklady
§ 55 - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
§ 56 - Technické kvalifikační předpoklady
§ 57 - Pravost a stáří dokladů
§ 58 - Změny v kvalifikaci
§ 59 - Posouzení kvalifikace
§ 60 - Nesplnění kvalifikace
§ 61 - Omezení počtu zájemců v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu
§ 62 - Kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky
Díl 2 - Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci
§ 63 - Rozsah kvalifikace
§ 64 - Prokazování splnění kvalifikace
§ 65 - Doba prokazování splnění kvalifikace
§ 66 - Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním
§ 67 - Jistota
HLAVA VI - NABÍDKA
§ 68 - Obsah nabídek
§ 69 - Podání nabídky
§ 70 - Varianty nabídky
HLAVA VII  
Díl 1 - Otevírání obálek s nabídkami
§ 71 - Otevírání obálek
§ 72 - Otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky
§ 73 - Protokol o otevírání obálek
Díl 2 - Hodnotící komise
§ 74 - Složení hodnotící komise
§ 75 - Jednání hodnotící komise
Díl 3 - Posouzení a hodnocení nabídek
§ 76 - Posouzení nabídek
§ 77 - Mimořádně nízká nabídková cena
§ 78 - Hodnotící kritéria
§ 79 - Hodnocení nabídek
§ 80 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
HLAVA VIII - UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 81 - Výběr nejvhodnější nabídky
§ 82 - Uzavření smlouvy
§ 83 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení
§ 84 - Zrušení zadávacího řízení
§ 85 - Písemná zpráva zadavatele
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
HLAVA I - PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ A PRAVIDELNÉ PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ
§ 86 - Předběžné oznámení veřejného zadavatele
§ 87 - Pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele
§ 88 - Pravidelné předběžné oznámení jako způsob zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním
HLAVA II - RÁMCOVÉ SMLOUVY
§ 89 - Obecná ustanovení o rámcové smlouvě
§ 90 - Výběr účastníků rámcové smlouvy
§ 91 - Hodnotící kritéria při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy
§ 92 - Zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem na základě rámcové smlouvy
HLAVA III - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM
§ 93 - Zavedení dynamického nákupního systému
§ 94 - Zařazení do dynamického nákupního systému
§ 95 - Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému
HLAVA IV - ELEKTRONICKÁ AUKCE
§ 96 - Podmínky a rozsah použití elektronické aukce
§ 97 - Průběh elektronické aukce
HLAVA V - DALŠÍ INSTITUTY
§ 98 - Zadávání částí veřejných zakázek
§ 99 - Opční právo
§ 100 - Nabídky zahrnující dodávky původem ze třetích států
§ 101 - Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením
ČÁST ČTVRTÁ - SOUTĚŽ O NÁVRH
§ 102 - Použití soutěže o návrh
§ 103 - Soutěž o návrh
§ 104 - Oznámení soutěže o návrh a způsob komunikace
§ 105 - Průběh soutěže o návrh
§ 106 - Složení a rozhodování poroty
§ 107 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu
§ 108 - Zrušení soutěže o návrh
§ 109 - Zvláštní ustanovení o uchování dokumentace o soutěži o návrh
ČÁST PÁTÁ - OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE
HLAVA I - NÁMITKY
§ 110 - Rozsah a způsob podání námitek
§ 111 - Postup zadavatele při přezkoumání námitek
HLAVA II - DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
Díl 1 - Dohled nad zadáváním veřejných zakázek
§ 112 - Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
Díl 2 - Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
§ 113 - Zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
§ 114 - Návrh
§ 115 - Kauce
§ 116 - Účastníci řízení
§ 117 - Předběžné opatření
§ 118 - Nápravné opatření
§ 119 - Náklady řízení
Díl 3 - Správní delikty
§ 120 - Vymezení správních deliktů, pokuty za správní delikt
§ 121 - Společná ustanovení ke správním deliktům
Díl 4 - Společná ustanovení o výkonu dohledu
§ 122 - Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství
§ 123 - Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu
HLAVA III - SMÍRČÍ ŘÍZENÍ
§ 124 - Smírčí řízení
ČÁST ŠESTÁ - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ
HLAVA I - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
§ 125 - Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů
§ 126 - Údaje evidované v seznamu
§ 127 - Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu
§ 128 - Vydání výpisu ze seznamu
§ 129 - Zápis do seznamu
§ 130 - Změny v seznamu
§ 131 - Vyškrtnutí ze seznamu
§ 132 - Provozovatel seznamu
HLAVA II - SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
§ 133 - Systém certifikovaných dodavatelů
§ 134 - Prokazování kvalifikace certifikátem
§ 135 - Schválení systému certifikovaných dodavatelů
§ 136 - Pravidla systému
§ 137 - Změny a zrušení systému certifikovaných dodavatelů
§ 138 - Podmínky pro vydání certifikátu
§ 139 - Certifikát
§ 140 - Platnost certifikátu
§ 141 - Povinnosti certifikačních orgánů pro kvalifikaci
§ 142 - Registr certifikovaných dodavatelů
HLAVA III - ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ
§ 143 - Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů
HLAVA IV - SPRÁVNÍ DELIKTY PŘI PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE
§ 144 - Správní delikty
§ 145 - Řízení o správním deliktu při prokazování kvalifikace
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 146 - Uveřejňování
§ 147 - Způsoby uveřejňování
§ 148 - Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
§ 149 - Elektronické prostředky a elektronické nástroje
§ 150 - Ministerstvo informatiky
§ 151 - Zastoupení zadavatele v řízení
§ 152 - Ochrana důvěrných informací
§ 153 - Náklady a poplatky
§ 154 - Přepočet finančních částek na českou měnu
§ 155 - Uchovávání dokumentace
§ 156 - Zvláštní ustanovení pro nadlimitní veřejné zakázky
§ 157 - Informační systém
ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 158 - Přechodná ustanovení
§ 159 - Zmocňovací ustanovení
§ 160 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 161  
Příloha č. 1 - Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
Příloha č. 2 - Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
Příloha č. 3 - Stavební činnosti podle § 9 odst. 1 písm. a)
Zavřít
MENU