130/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 045 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
130

ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna plemenářského zákona

Čl. I

        Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

        "(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) upravuje

a)   šlechtění a plemenitbu skotu, buvolů, koní, oslů, prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel (dále jen "vyjmenovaná hospodářská zvířata"),

b)   ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat,

c)   označování turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz a běžců (dále jen "označovaná zvířata"),

d)   evidenci označovaných zvířat, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, včel, plemenných ryb a neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu (dále jen "evidovaná zvířata"), evidenci hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna plemenářského zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU