123/2006 Sb.Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

Částka: 042 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. dubna 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 31. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. května 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
123

VYHLÁŠKA
ze dne 31. března 2006
o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 32 odst. 3 a § 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., (dále jen "zákon"):ČÁST PRVNÍ

EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK
A PŘÍPRAVKŮ


HLAVA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O EVIDENCI NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ A O INVENTURÁCH


§ 1
Náležitosti evidence

        (1)  Evidence o zacházení, dovozu a vývozu návykových látek a přípravků s jejich obsahem (dále jen "evidence") se vede písemně ve vázaných knihách s očíslovanými listy (dále jen "evidenční kniha"). Evidenci lze vést v případech stanovených touto vyhláškou elektronicky (dále jen "elektronická evidence").

        (2)  Evidence se vždy vede úplně a průkazným způsobem tak, aby pravdivě zobrazovala skutečnosti, které jsou jejím předmětem. Soulad evidenčních záznamů se skutečným stavem v evidenčních knihách nebo při vedení elektronické evidence se ověřuje inventurou.

        (3)  Návykové látky se označují názvem uvedeným v přílohách zákona, hromadně vyráběné léčivé přípravky1) se označují pouze jejich registrovaným názvem2).


§ 2
Evidenční knihy

        (1)  Evidenční kniha kromě vlastních evidenčních záznamů podle hlavy II obsahuje vždy

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu (dále jen "jméno"), místo podnikání, popřípadě adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště v členském státě Evropských společenství podnikající fyzické osoby (dále jen "bydliště"), nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, popřípadě označení a sídlo její organizační složky (dále jen "název a sídlo"),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O EVIDENCI NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ A O INVENTURÁCH
§ 1 - Náležitosti evidence
§ 2 - Evidenční knihy
§ 3 - Elektronická evidence
§ 4 - Inventura
HLAVA II - EVIDENCE U OSOB ZACHÁZEJÍCÍCH S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY
§ 5 - Evidence při výrobě návykových látek a přípravků
§ 6 - Evidence při skladování u výrobce nebo distributora
§ 7 - Evidence v případech, kdy návykové látky a přípravky nejsou skladovány
§ 8 - Evidence v lékárnách
§ 9 - Evidence v ostatních zdravotnických zařízeních a v zařízeních ústavní sociální péče
§ 10 - Evidence při poskytování veterinární péče
§ 11 - Evidence při činnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a dalších osob
§ 12 - Evidence u vyjmenovaných osob
ČÁST DRUHÁ - DOKUMENTACE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ
§ 13 - Druhy dokumentace
§ 14 - Protokoly a zápisy
§ 15 - Uchovávání dokumentace
ČÁST TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 16 - Zrušovací ustanovení
§ 17 - Účinnost
Zavřít
MENU