115/2006 Sb.Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. ledna 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
115

ZÁKON
ze dne 26. ledna 2006
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ


HLAVA I
OBECNÉ USTANOVENÍ

§ 1

        (1)  Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem (dále jen "partnerství").

        (2)  Partnerem se v tomto zákoně rozumí osoba, která uzavřela partnerství.


HLAVA II
VZNIK PARTNERSTVÍ

§ 2

        (1)  Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství (dále jen "prohlášení").

        (2)  Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matričním úřadem1) v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí prohlášení (dále jen "příslušný matriční úřad"). Příslušné matriční úřady stanoví vyhláškou Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo").

        (3)  Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky.

        (4)  Jsou-li pro to závažné důvody, příslušný matriční úřad může na žádost osob vstupujících do partnerství povolit, aby prohlášení přijal jiný příslušný matriční úřad.

        (5)  Příslušný matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 1  
HLAVA II - VZNIK PARTNERSTVÍ
§ 2  
§ 3  
§ 4  
HLAVA III - NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ
§ 5  
§ 6  
§ 7  
HLAVA IV - POVINNOSTI A PRÁVA PARTNERŮ
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Vyživovací povinnost mezi partnery
§ 11 - Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití
§ 12 - Společné ustanovení pro určení a splatnost výživného mezi partnery nebo bývalými partnery
§ 13  
HLAVA V - ZÁNIK PARTNERSTVÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA VI - REGISTRACE PARTNERSTVÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
HLAVA VII - DOKLADY POTŘEBNÉ K PROHLÁŠENÍ
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
HLAVA VIII - KNIHA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
HLAVA IX - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ A POSTUPU PŘÍSLUŠNÉHO MATRIČNÍHO ÚŘADU
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
§ 41  
ČÁST TŘETÍ - Změna trestního řádu
§ 42  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o rodině
§ 43  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 44  
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského zákoníku
§ 45  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákoníku práce
§ 46  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
§ 47  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 48  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o životním minimu
§ 49  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
§ 50  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
§ 51  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 52  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
§ 53  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech
§ 54  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
§ 55  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 56  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 57  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
§ 58  
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
§ 59  
Zavřít
MENU