111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
111

ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o pomoci v hmotné nouzi


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek1) fyzickým osobám (dále jen "osoba"), které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi (dále jen "dávka").

        (2)  Každý má nárok na sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení.


§ 2

Hmotná nouze

        (1)  Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu2), pokud tento zákon nestanoví jinak.

        (2)  Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob

a)   po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí (§ 24), přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo, nebo

b)   dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34) a služby s bydlením bezprostředně spojené (dále jen "odůvodněné náklady na bydlení").

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Hmotná nouze
§ 3 - Osoba, která není v hmotné nouzi
§ 4 - Dávky
§ 5 - Okruh oprávněných osob
§ 6 - Orgány pomoci v hmotné nouzi
§ 7  
ČÁST DRUHÁ - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§ 8 - Společně posuzované osoby
§ 9 - Příjem
§ 10 - Rozhodné období
§ 11 - Zvýšení příjmu vlastním přičiněním
§ 12 - Zvýšení příjmu vlastní prací
§ 13 - Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek
§ 14 - Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku
§ 15 - Celkové sociální a majetkové poměry
§ 16 - Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi
§ 17 - Zdravotní stav
§ 18 - Nezaopatřené dítě
§ 19 - Aktivizační plán
§ 20 - Program individuálního motivačního postupu
ČÁST TŘETÍ - DÁVKY
HLAVA I - PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ
§ 21 - Podmínky nároku na příspěvek na živobytí
§ 22 - Povinnost vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část
§ 23 - Výše příspěvku na živobytí
§ 24 - Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob
§ 25 - Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací
§ 26 - Hodnocení možnosti využití majetku
§ 27 - Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek
§ 28 - Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezaopatřených dětí
§ 29 - Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování
§ 30 - Zvýšení částky živobytí osoby hledající zaměstnání
§ 31 - Zvýšení částky živobytí osoby při dlouhodobém setrvání ve stavu hmotné nouze
§ 32 - Část příspěvku na živobytí nahrazující neplacené výživné
HLAVA II - DOPLATEK NA BYDLENÍ
§ 33 - Podmínky nároku na doplatek na bydlení
§ 34  
§ 35 - Výše doplatku na bydlení
HLAVA III - MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC
§ 36 - Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc
§ 37 - Výše mimořádné okamžité pomoci
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH
§ 38 - Nárok na dávku a její výplatu
§ 39 - Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení
§ 40 - Příjemce a zvláštní příjemce
§ 41 - Souhlas se sdělováním údajů
§ 42 - Formy poskytování dávek
§ 43 - Výplata dávek
§ 44 - Změna skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši
§ 45  
§ 46 - Přechod nároku na dávky při úmrtí žadatele nebo příjemce
§ 47 - Zánik nároku na dávku, zánik nároku na výplatu dávky
§ 48 - Postoupení a srážky
§ 49 - Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce dávky a osoby společně posuzované
§ 50 - Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a dalších osob
§ 51 - Přeplatky
§ 52 - Informační systém pomoci v hmotné nouzi
§ 53 - Údaje poskytované Ministerstvem vnitra
§ 54  
§ 55 - Mlčenlivost
§ 56 - Kontrolní činnost
§ 57 - Správní delikty
§ 58  
§ 59  
ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
HLAVA I - ORGANIZACE
§ 60 - Ministerstvo
§ 61 - Pověřený obecní úřad
§ 62 - Obecní úřad obce s rozšířenou působností
HLAVA II - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI A JEJICH ZAMĚSTNANCŮ
§ 63  
§ 64  
§ 65  
HLAVA III - ŘÍZENÍ
§ 66 - Použití správního řádu
§ 67 - Místní příslušnost
§ 68 - Účastníci řízení
§ 69 - Zahájení řízení
§ 70 - Zastupování
§ 71 - Podání a jiné úkony
§ 72 - Náležitosti žádosti
§ 73 - Důkazní prostředky
§ 74 - Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí
§ 75 - Vydávání rozhodnutí
§ 76 - Oznámení a námitky
§ 77 - Opravné prostředky
§ 78 - Výkon rozhodnutí
§ 79 - Náklady řízení
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 80 - Zmocňovací ustanovení
§ 81 - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 82 - Zrušovací ustanovení
§ 83 - Účinnost
Zavřít
MENU