110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
110

ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o životním a existenčním minimu


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen "příjem") fyzických osob (dále jen "osoba") k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

        (2)  Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.

        (3)  Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy1).


§ 2

Životní minimum jednotlivce

        Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 126 Kč. Za jednotlivce se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která není společně posuzována s jinými osobami uvedenými v § 4.


Životní minimum společně posuzovaných osob

§ 3


        (1)  Pokud je osoba pro účely tohoto zákona posuzována společně s jinými osobami (§ 4), jsou částky životního minima odstupňovány podle pořadí osob. Pořadí posuzovaných osob se stanoví tak, že se nejdříve posuzují osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi. V rámci každé z těchto skupin posuzovaných osob se pořadí stanoví podle věku od nejstarší po nejmladší osobu. Věkem osoby rozhodným pro stanovení částek životního minima je věk, kterého osoba dosáhne v kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Životní minimum jednotlivce
§ 3 - Životní minimum společně posuzovaných osob
§ 4  
§ 5 - Existenční minimum
§ 6 - Posuzování příjmů
§ 7  
§ 8 - Způsob zápočtu příjmů z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti
§ 9 - Zvýšení částek životního a existenčního minima
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU