109/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
109

ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sociálním zabezpečení

Čl. I

        Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 213/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb. a zákona č. 47/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

        2.  Část druhá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 55a se zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXI  
Zavřít
MENU