81/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
81

ZÁKON
ze dne 10. února 2006,
kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů


Čl. I

        Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slovo "určitá" a slovo "osob" zrušují.

        2.  V § 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až v) se označují jako písmena f) až u).

        3.  V § 2 písmeno j) zní:

"j)   atestacemi stanovení shody

    1.  
způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní, nebo
    2.  
dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
    
s požadavky tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu;".

        4.  V § 2 písm. l) se slovo "úřední" zrušuje.

        5.  V § 2 písm. m) se za slovo "osoba" vkládají slova " , kteří jsou podnikateli,".

        6.  V § 2 písm. n) se slova "telekomunikačního zařízení (například prostřednictvím sítě Internet)" nahrazují slovy "sítě nebo služby elektronických komunikací (například s využitím internetu)".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU