79/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
79

ZÁKON
ze dne 8. února 2006,
kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o advokacii

Čl. I


        Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb. a zákona č. 205/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

       "b) fyzické osoby, které
    1.  
jsou státními příslušníky některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, popřípadě jsou státními příslušníky jiného státu, stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal souhlas Parlament a kterou je Česká republika vázána (dále jen "domovský stát"), a
    2.  
v domovském státě získaly oprávnění poskytovat právní služby pod profesním označením svého domovského státu, které bylo oznámeno ve sdělení Ministerstva spravedlnosti, vyhlášeném ve Sbírce zákonů
        (dále jen "evropský advokát").".

        2.  V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

       "b) zaměstnance právnické nebo fyzické osoby, člena družstva nebo příslušníka ozbrojených sborů poskytovat právní služby osobě, k níž je v pracovněprávním nebo pracovním vztahu anebo ve služebním poměru, pokud je poskytování právních služeb součástí jeho povinností vyplývajících z tohoto pracovněprávního nebo pracovního vztahu anebo služebního poměru.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o advokacii
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna celního zákona
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. XVI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XVII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVIII  
Zavřít
MENU