77/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. února 2006 Nabývá účinnosti: 15. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec 2 zní:

        "(2)  Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.".

        2.  V § 3 písm. s) se slova "§ 5 odst. 7" nahrazují slovy "§ 5 odst. 8".

        3.  V § 4 odst. 1 písm. f) se za slova "živých zvířat jako lákadel" vkládají slova "nebo nástrah, aniž by to vyžadoval lov1d)".

        4.  V § 4 odst. 1 písm. t) se za slova "jikry nebo mlíčí" vkládají slova " , pokud se nejedná o výzkum a umělý chov ryb a".

        5.  V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1g zní:

        "(3)  Ustanovení odstavce 1 písm. b) se nevztahuje na výchovu, výcvik a použití zvířete k plnění úkolů, stanovených ozbrojeným silám, ozbrojeným bezpečnostním sborům nebo obecní policii zvláštními právními předpisy1g), jakož i na výchovu a výcvik psů prováděný chovatelskými sdruženími nebo organizacemi podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI). Tento způsob výchovy a výcviku zvířete, popřípadě psů musí být prováděn v souladu se schváleným řádem ochrany zvířat při chovu (§ 8 odst. 7), popřípadě v souladu se schváleným řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu (§ 8 odst. 6).

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU