76/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. února 2006 Nabývá účinnosti: 15. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
76

ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

Čl. I


        Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        "(3)  Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce nižší než 10 m3 nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší než 50, na vodovody sloužící k trvalému rozvodu jiné než pitné vody1) a na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen "srážková voda"). Tento zákon se dále nevztahuje na ty vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň 1 odběratel.
_______________________________
1)
§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná a závěrečná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o České konsolidační agentuře
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU