73/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
73

ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

        1.  Vkládá se nový § 1, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:


"§ 1

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

_______________________________
1)
Směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele.".
Dosavadní § 1 se označuje jako § 1a.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

        2.  V § 2 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

        3.  V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

        "(2)  Zákon se dále nevztahuje na zaměstnance, kteří byli vysláni k výkonu práce do České republiky, pokud jejich zaměstnavatel, který je právnickou osobou, má sídlo nebo zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, má místo podnikání mimo území některého členského státu Evropské unie.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU