67/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. května 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
67

ZÁKON
ze dne 1. února 2006,
kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 122/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písm. c) se za slovo "veřejném" vkládají slova "nebo neveřejném".

        2.  V § 3 odst. 3 se slova "§ 22 odst. 1 až 4" nahrazují slovy "§ 22 odst. 1 až 5".

        3.  V § 4 odst. 1 písm. f) se slova "s výjimkou postupu podle § 3," zrušují.

        4.  V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova "jejím dokončení," vkládá slovo "bezplatně".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU