63/2006 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu

Částka: 027 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. března 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
63

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. února 2006
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace
ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

§ 1
        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující podporu malého rozsahu1) podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") formou dotace právnickým a fyzickým osobám ke krytí části nákladů spojených s opravami prováděnými na panelovém domě.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Příloha - Seznam typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie v letech 1950 až 1990
Zavřít
MENU