62/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. února 2006 Nabývá účinnosti: 8. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
62

ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků,
elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku),
ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o platebním styku


Čl. I


        Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo "zákon" vkládají slova "zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
"1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/5/ES ze dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 11 se označují jako poznámky pod čarou č. 2 až 12, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

        2.  V § 3 odst. 3 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmena b) až d) se včetně poznámek pod čarou č. 4 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o platebním styku
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České národní bance
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU