61/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. února 2006 Nabývá účinnosti: 8. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
61

ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. I


        Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:


"§ 1

        Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.".

        2.  V § 2 odst. 1 se slova "a orgány územní samosprávy" nahrazují slovy " , územní samosprávné celky a jejich orgány" a slova "hospodařící s veřejnými prostředky" se zrušují.

        3.  V § 2 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

        "(3)  Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST DRUHÁ - Změna autorského zákona
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o obcích
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU