51/2006 Sb.Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Částka: 023 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. února 2006 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 17. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. března 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 16/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
51

VYHLÁŠKA
ze dne 17. února 2006
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. d) a h) energetického zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny.


§ 2

Základní ustanovení

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) rezervovaným příkonem
    1.
hodnota elektrického příkonu v předávacím místě přenosové soustavy v MW v základním zapojení, sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy na základě požadovaného příkonu a technických parametrů zařízení přenosové soustavy v předávacím místě, nebo
    2.
hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu pro odběrné místo v kW na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A na hladině nízkého napětí,
       b) rezervovaným výkonem - hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předacím místě přenosové nebo distribuční soustavy v MW v základním zapojení snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Podmínky připojení zařízení žadatele
§ 4 - Žádost o připojení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě
§ 5 - Stanovisko k žádosti o připojení zařízení
§ 6 - Krátkodobé připojení k distribuční soustavě
§ 7 - Připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě
§ 8 - Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu
§ 9 - Výstavba a úprava přenosové nebo distribuční soustavy
§ 10 - Podíl žadatele o připojení
§ 11 - Zvláštní požadavky žadatele o připojení
§ 12 - Elektrická přípojka pro dodávku elektřiny domácnostem
§ 13 - Stanovení výše škody při neoprávněném odběru elektřiny pro účely její náhrady
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Podmínky dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném a měřicím zařízení a v případě odmítnutí přístupu k měřicímu zařízení
§ 17 - Přechodná ustanovení
§ 18 - Zrušovací ustanovení
§ 19 - Účinnost
Příloha č. 1 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 2 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 3 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Z NAPĚŤOVÉ HLADINY ZVLÁŠŤ VYSOKÉHO NAPĚTÍ, VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ A VYSOKÉHO NAPĚTÍ
Příloha č. 4 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Z NAPĚŤOVÉ HLADINY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
Příloha č. 5 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O KRÁTKODOBÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 6 - MĚRNÝ PODÍL ŽADATELE O PŘIPOJENÍ NA NÁKLADECH SPOJENÝCH S PŘIPOJENÍM A ZAJIŠTĚNÍM POŽADOVANÉHO PŘÍKONU
Zavřít
MENU