36/2006 Sb.Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Částka: 017 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. února 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 31. ledna 2006 Nabývá účinnosti: 1. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
36

VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2006
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), (dále jen "zákon"):

§ 1
Seznam obecních úřadů,
které provádějí vidimaci a legalizaci

        Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci, je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2
Vyznačení vidimace

        (1)  Vidimace se vyznačí na vidimované listině formou ověřovací doložky na každém listu. Neopatří-li ověřující osoba ověřovací doložkou každý list vidimované listiny, spojí tyto pevně do svazku sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině. Vzor ověřovací doložky je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

        (2)  Není-li na vidimované listině dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vyznačí se ověřovací doložka na samostatném listu papíru pevně spojeném s vidimovanou listinou způsobem uvedeným v odstavci  1, přičemž přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině.

        (3)  Skládá-li se vidimovaná listina z jednoho či více listů a každý jednotlivý list obsahuje pouze jednu popsanou stranu, která se vidimuje, proškrtne se nepopsaná strana listu vidimované listiny z levého horního rohu do pravého dolního rohu a ověřovací doložka se vyznačí na straně listu, která je vidimována. Není-li dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky na straně listu, která je vidimována, vyznačí se ověřovací doložka na druhou stranu každého listu shora, pokud tyto nejsou pevně spojeny do svazku způsobem uvedeným v odstavci 1.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci
§ 2 - Vyznačení vidimace
§ 3 - Vyznačení legalizace
§ 4 - Osvědčení o zkoušce
§ 5 - Ověřovací doložky
§ 6 - Vzor ověřovací knihy
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 2 - OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Příloha č. 3 - OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Příloha č. 4 - OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI ZA ÚČASTI SVĚDKŮ
Příloha č. 5 - OSVĚDČENÍ o úspěšném složení zkoušky
Příloha č. 6 - TISKOPIS OVĚŘOVACÍ KNIHY
Zavřít
MENU