21/2006 Sb.Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. ledna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. března 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
21

ZÁKON
ze dne 20. prosince 2005
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY


§ 1

        (1)  Působnost na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") a ověřování pravosti podpisu (dále jen "legalizace") podle tohoto zákona vykonávají

       a) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo"),
       b) krajské úřady,
       c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
       d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis (dále jen "obecní úřad"),
       e) újezdní úřady1).

        (2)  Působnost stanovená krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona, je výkonem přenesené působnosti.


§ 2

        Ministerstvo

       a) vede vzory otisků úředních razítek2) krajů a podpisové vzory úředníků územních samosprávných celků3) (dále jen "úředník") provádějících vidimaci a legalizaci u krajských úřadů včetně jejich změn,
       b) provádí zkoušky úředníků zařazených do krajského úřadu (§ 14 odst. 2).

§ 3

        Krajský úřad

       a) provádí vidimaci a legalizaci,
       b) vede evidenci vidimací a legalizací,
       c) vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností včetně jejich změn,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Vidimace
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Legalizace
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Společná ustanovení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 20  
§ 21  
§ 22  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 24  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 25  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 186/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 26  
§ 27 - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 28  
§ 29 - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o občanských průkazech
§ 30  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 31  
Zavřít
MENU