4/2006 Sb.Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 002 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 6. ledna 2006 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 62/2000 Sb., zákonem č. 307/2000 Sb.,
zákonem č. 128/2003 Sb., zákonem č. 85/2004 Sb., zákonem č. 317/2004 Sb., zákonem č. 94/2005 Sb.
a zákonem č. 441/2005 Sb.ZÁKON
o zemědělství


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Účel zákona

        Účelem tohoto zákona je

       a) vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny,
       b) vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny,
       c) vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie,
       d) vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic.

§ 2

Úloha státu v zemědělství

        Stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že

       a) poskytuje dotace4b) fyzickým a právnickým osobám v rámci
1.  
opatření na organizaci trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky,
2.  
programů pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními,
3.  
programů podpory rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Úloha státu v zemědělství
§ 2a - Společné organizace trhu
§ 2b - Příslušné orgány společných organizací trhu
§ 2c - Program strukturální podpory
§ 2d - Podpory financované výhradně z národních zdrojů
§ 2e - Podnikání v zemědělství
§ 2f - Evidence zemědělského podnikatele
§ 2g - Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
§ 2h  
§ 2i - Pěstování geneticky modifikované odrůdy
§ 3 - Poskytování dotací
§ 3a - Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů
§ 3b  
§ 3c  
§ 3d  
§ 3e  
§ 3f - zrušen
§ 3g - Aktualizace evidence půdy
§ 3h - Ověřování údajů ortofotomap
§ 3i - Druh zemědělské kultury
§ 4 - Poskytování informací
§ 4a - Kontrola
§ 4b  
§ 5 - Sankce
§ 6 - Závěrečné ustanovení
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU