2/2006 Sb.Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

Částka: 001 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. ledna 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
2

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2005,
kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá
ustanovení školského zákona        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (dále jen "zákon"):

§ 1

Počet žáků a studentů
(K § 23 odst. 3 zákona)

        (1)  Nejnižší počet žáků ve střední škole s plným počtem ročníků je 80. Nejnižší počet studentů ve vyšší odborné škole s plným počtem ročníků je 60.

        (2)  Nejnižší počet žáků ve třídě ve střední škole je  15. Nejnižší počet studentů ve studijní skupině ve vyšší odborné škole při zahájení vzdělávání v prvním ročníku je 10.

        (3)  Nejvyšší počet žáků ve třídě ve střední škole je 30. Nejvyšší počet studentů ve studijní skupině ve vyšší odborné škole je 30.


§ 2

Pravidla pro dělení a spojování tříd a studijních skupin při vyučování
(K § 26 odst. 4 zákona)

        (1)  Ředitel školy může třídy při vyučování některých předmětů dělit na skupiny, spojovat nebo vytvářet skupiny žáků. V souladu s akreditovaným vzdělávacím programem lze výuku některých předmětů nebo studijní skupiny dělit na podskupiny, případně spojovat studijní skupiny a podskupiny.

        (2)  Při dělení a spojování tříd nebo studijních skupin a podskupin a při stanovení jejich počtu a velikosti ředitel školy přihlédne zejména k

a)   požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Počet žáků a studentů (K § 23 odst.  3 zákona)
§ 2 - Pravidla pro dělení a spojování tříd a studijních skupin při vyučování (K § 26 odst.  4 zákona)
§ 3 - Období školního vyučování ve střední škole (K § 24 odst.  5 zákona)
§ 4 - Organizace školního vyučování ve vyšší odborné škole (K § 24 odst.  5 zákona)
§ 5 - Termíny vydávání vysvědčení (K § 24 odst.  5 zákona)
§ 6 - Školní prázdniny (K § 24 odst.  5 zákona)
§ 7 - Kniha úrazů (K § 29 odst.  3 zákona)
§ 8 - Záznam o úrazu (K § 29 odst.  3 zákona)
§ 9 - Hlášení úrazu (K § 29 odst.  3 zákona)
§ 10 - Zasílání záznamu o úrazu (K § 29 odst.  3 zákona)
§ 11 - Doklady k přihlášce ke vzdělávání (K § 64 zákona)
§ 12 - Postup a termíny podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení (K § 64 zákona)
§ 13 - Průběh přijímacího řízení (K § 64 zákona)
§ 14 - Zveřejňování výsledků přijímacího řízení (K § 64 zákona)
§ 15 - Odvolání v přijímacím řízení (K § 64 zákona)
§ 16 - Přijímání do vyššího než prvního ročníku (K § 64 zákona)
§ 17 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení
§ 18 - Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (K § 71 zákona)
§ 19 - Komisionální zkouška (K § 71 zákona)
§ 20 - Podmínky uznávání předchozího vzdělání (K § 71 zákona)
§ 21 - Teoretické vyučování (K § 71 zákona)
§ 22 - Náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování (K § 71 zákona)
§ 23 - Odborná praxe (K § 71 zákona)
§ 24 - Odborný výcvik (K § 71 zákona)
§ 25 - Cvičení (K § 71 zákona)
§ 26 - Výchovná opatření (K § 31 odst.  1 zákona)
§ 27 - Přijímání do prvního ročníku vzdělávání (K § 94 odst.  1 a k § 103 zákona)
§ 28 - Přijímání do vyššího než prvního ročníku (K § 103 zákona)
§ 29 - Náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe (K § 103 zákona)
§ 30 - Formy hodnocení (K § 103 zákona)
§ 31 - Komisionální přezkoušení (K § 103 zákona)
§ 32 - Termíny konání absolutoria (K § 103 zákona)
§ 33 - Organizace absolutoria (K § 103 zákona)
§ 34 - Hodnocení absolutoria (K § 103 zákona)
§ 35 - Výše úplaty (K § 123 odst.  5 zákona)
§ 36 - Splatnost školného (K § 123 odst.  5 zákona)
§ 37 - Hmotné zabezpečení (K § 122 odst.  5 zákona)
§ 38 - Školní stravování (K § 122 odst.  5 zákona)
§ 39 - Rozsah služeb školního stravování (K § 122 odst.  5 zákona)
§ 40 - Úplata za školní stravování (K § 122 odst.  5 zákona)
§ 41 - Ubytovací zařízení (K § 122 odst.  5 zákona)
§ 42 - Organizace ubytovacího zařízení (K § 122 odst.  5 zákona)
§ 43 - Umisťování žáků a studentů (K § 122 odst.  5 zákona)
§ 44 - Úplata za ubytování (K § 122 odst.  5 zákona)
§ 45 - Výroční zpráva o činnosti školy (K § 11 zákona)
§ 46 - Vlastní hodnocení školy (K § 12 odst.  2 zákona)
§ 47 - Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy (K § 12 odst.  2 zákona)
§ 48 - Typy škol (K § 7 odst.  3 zákona)
§ 49 - Společná ustanovení
§ 50 - Přechodná ustanovení
§ 51 - Zrušovací ustanovení
§ 52 - Účinnost
Příloha č. 1 - VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU ŽÁKA, STUDENTA
Příloha č. 2 - Výživové normy pro školní stravování
Zavřít
MENU