554/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 188 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
554

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2005,
kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb.,
o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám


Čl. I


        Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:


"§ 1

        (1)  Tento zákon upravuje

       a) práva a povinnosti k odrůdám rostlin chráněným podle tohoto zákona,
       b) pravomoc a působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ochranných práv k odrůdám,
       c) řízení o udělení ochranných práv,
       d) kontrolu udržování odrůd, a
       e) ukládání sankcí za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem, které přímo použitelný předpis Evropských společenství1) svěřuje do působnosti jednotlivým členským státům Evropské unie (dále jen "členský stát").

        (2)  Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1a) ukládání sankcí za porušení odrůdových práv Evropských společenství1a) (dále jen "odrůdové právo Společenství").

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU