553/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony

Částka: 188 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
553

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2005,
kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ekologickém zemědělství


Čl. I


        Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:


"§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu se vztahující osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů, a dále výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených.

_______________________________
1)
Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro implementaci ustanovení týkajících se osvědčení o kontrole dovozů ze třetích zemí dle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hnojivech
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o krmivech
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU