546/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 186 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
546

ZÁKON
ze dne 14. prosince 2005,
kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ozbrojených silách České republiky


Čl. I


        Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec 1 zní:

        "(1)  Vojenské objekty jsou objekty důležité pro obranu státu, které slouží Ministerstvu obrany (dále jen "ministerstvo"), Armádě České republiky (dále jen "armáda") a Hradní stráži k zabezpečení výcviku, ubytování vojáků v činné službě, uskladnění, uložení, ošetřování a opravám vojenského materiálu nebo slouží k zabezpečení jejich úkolů. Vojenské objekty jsou majetkem státu. Hospodaření s nimi přísluší ministerstvu a jím zřízeným organizačním složkám státu.".

        2.  V § 2 odst. 7 se slova "ozbrojené síly používají k zabezpečení výcviku a plnění svých úkolů" nahrazují slovy "jsou užívány k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil".

        3.  V § 2 odst. 8 se za slovo "vojáka" vkládají slova "v činné službě" a slova "a rukávovými znaky" se nahrazují slovy " , rukávovými znaky a hodnostním označením".

        4.  V § 2 odst. 9 se za slovem "zbraně" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "systémy" se vkládají slova "a munice".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 187/2004 Sb., kterým se mění  celní zákon
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU