542/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem

Částka: 184 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 21. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 524/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
542

VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2005,
kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem


        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. e) a k) energetického zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem, se mění takto:

        1.  V § 1 větě poslední se slova "způsob vyrovnávání, vyhodnocení a vypořádání odchylek" nahrazují slovy "pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu".

        2.  V § 2 písm. r) se slovo "plynárenskou" nahrazuje slovy "přepravní nebo distribuční".

        3.  V § 2 písm. t) se slova "hodnota průtoku, kterou" nahrazují slovy "množství plynu, které".

        4.  V § 2 písmeno v) zní:

"v)  
vyrovnávacím bodem - místo, ve kterém dochází k následnému vyrovnání bilanční odchylky z příslušného plynárenského dne nebo plynárenského měsíce,".

        5.  V § 2 se doplňují písmena w) až y), která znějí:

"w)  
normalizovaným typovým diagramem - posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů plynu příslušné skupiny konečných zákazníků definované třídou typového diagramu dodávky na plánované roční spotřebě,
   x) přepočteným typovým diagramem - normalizovaný typový diagram přepočtený na skutečné klimatické podmínky za plynárenský den,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU