530/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 180 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
530

ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2005,
kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. I


        Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

        1.  § 2 až 4 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až 4 znějí:


"§ 2

Pravomoc jednat a rozhodovat
ve věcech služebního poměru

        (1)  Ve věcech služebního poměru příslušníků jedná a rozhoduje jménem státu ředitel bezpečnostního sboru, není-li dále stanoveno jinak. V rozsahu jím stanoveném jedná a rozhoduje též vedoucí organizační části bezpečnostního sboru1).

        (2)  Ve věcech služebního poměru ředitele bezpečnostního sboru jedná a rozhoduje jménem státu ministr, jemuž je ředitel bezpečnostního sboru odpovědný za činnost bezpečnostního sboru nebo z výkonu funkce podle zvláštního právního předpisu2), a ve věcech služebního poměru ředitele Bezpečnostní informační služby jedná a rozhoduje vládou určený člen vlády, nestanoví-li zvláštní právní předpis3) jinak (dále jen "nadřízený ředitele bezpečnostního sboru").

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU