495/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.

Částka: 173 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. listopadu 2005 Nabývá účinnosti: 23. prosince 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
495

ZÁKON
ze dne 22. listopadu 2005,
kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech),
ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o církvích
a náboženských společnostech


Čl. I


        Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. b) se slovo "církevních" zrušuje a za slova "právnických osob" se doplňují slova "založených registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaných podle tohoto zákona (dále jen "evidovaná právnická osoba")".

        2.  V § 3 písm. c) se za slovo "jméno" vkládají slova " , popřípadě jména", za slovo "příjmení," se vkládají slova "adresa místa trvalého pobytu v České republice;" a za slovo "republiky" se vkládá slovo "dále".

        3.  V § 3 písm. d) se slova "církevní" nahrazují slovem "evidované".

        4.  V § 4 odst. 4 se za slovo "společností" doplňují slova "nebo jinou právnickou osobou".

        5.  V § 5 úvodní části ustanovení a v písmeni a) se slovo "občanů" nahrazuje slovem "osob".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dobrovolnické službě
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU