461/2005 Sb.Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

Částka: 161 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2005 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 11. listopadu 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 263/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
461

VYHLÁŠKA
ze dne 11. listopadu 2005
o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů
ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě
pro veřejné zásobování        Ministerstvo financí stanoví podle § 47 odst. 10 k provedení § 46a odst. 2 a § 28 odst. 2 písm. e) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

       a) postup při přijímání žádostí o dotaci (dále jen "žádost"),
       b) náležitosti žádosti,
       c) postup při předávání žádostí krajskými úřady Ministerstvu financí.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Náležitosti žádosti
§ 3 - Postup při přijímání a předávání žádostí
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Postup po provedení opatření
§ 7  
§ 8 - Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení
§ 9  
§ 10  
Příloha - Vzor Žádost o poskytnutí dotace na ozdravná opatření podle vyhlášky č. 461/2005 Sb.
Zavřít
MENU