441/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 154 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. listopadu 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. září 2005 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
441

ZÁKON
ze dne 21. září 2005,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství

Čl. I


        Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 94/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)  
vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic.".

        2.  V § 2a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

        "(3)  Součástí společných organizací trhu podle odstavce 1 jsou i opatření prováděná podle předpisů Evropských společenství3a) na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami

       a) v oblasti přímých podpor a dalších podpor pro zemědělce,
       b) v oblasti národních doplňkových plateb k přímým podporám.
_______________________________
3a)
Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93 , (ES) č. 1452/2001 , (ES) č. 1453/2001 , (ES) č. 1454/2001 , (ES) č. 1868/94 , (ES) č. 1251/1999 , (ES) č. 1254/1999 , (ES) č. 1673/2000 , (EHS) č. 2358/71 , (ES) č. 2529/2001 a (ES) č. 1782/2003 , v platném znění.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zemědělství
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně chmele
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ZMOCNĚNÍ K VYDÁNÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONŮ
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU