440/2005 Sb.Úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 153 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 10. listopadu 2005 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 19. října 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
440

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,
zákonem č. 229/1991 Sb., zákonem č. 540/1991 Sb., zákonem č. 302/1999 Sb.,
zákonem č. 522/2002 Sb. a zákonem č. 360/2005 Sb.ZÁKON
o nájmu a podnájmu nebytových prostor        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1
Vymezení pojmu

        Za nebytové prostory se pro účely tohoto zákona považují

       a) místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny1) k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy,
       b) byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.

§ 2
zrušen

§ 3
Vznik nájmu

        Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajimatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání. Nájemní smlouva musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru nebo způsob jejich určení, a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva obsahovat také údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vymezení pojmu
§ 2 - zrušen
§ 3 - Vznik nájmu
§ 4 - zrušen
§ 5 - Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce
§ 6 - Podnájem
§ 7 - Nájemné
§ 8  
§ 9 - Skončení nájmu
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17 - Účinnost
Zavřít
MENU