410/2005 Sb.Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Částka: 141 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. října 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 4. října 2005 Nabývá účinnosti: 16. listopadu 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 160/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
410

VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2005
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých        Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 1 zákona:

§ 1

Základní ustanovení

        (1)  Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských škol, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky1) a školských zařízení1) zařazených do rejstříku škol a školských zařízení1), zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc2) (dále jen "zařízení pro výchovu a vzdělávání"). Tato vyhláška se vztahuje i na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání3), je-li živnost provozována v provozovně (dále jen "provozovny pro výchovu a vzdělávání").

        (2)  Požadavky na pracoviště, na kterém se provádí příprava žáků na povolání a které je zřízeno při právnické nebo fyzické osobě, jež není školou ani školským zařízením, stanoví zvláštní právní předpis4).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Výklad pojmů
§ 3 - Prostorové podmínky
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Ubytování
§ 11 - Vybavení nábytkem a rozsazení žáků
§ 12 - Osvětlení
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Mikroklimatické podmínky
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Zásobování vodou
§ 21 - Provozní podmínky
§ 22 - Úklid a výměna lůžkovin
§ 23  
§ 24 - Školní jídelna
§ 25 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 26  
§ 27 - Účinnost
Příloha č. 1 - Požadavky na hygienická zařízení a šatny
Příloha č. 2 - Velikosti typů nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě
Příloha č. 3 - Intenzita větrání čerstvým vzduchem a parametry mikroklimatických podmínek
Zavřít
MENU