409/2005 Sb.Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Částka: 141 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. října 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 30. září 2005 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
409

VYHLÁŠKA
ze dne 30. září 2005
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku
s vodou a na úpravu vody        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 1, 2, 5 až 9 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na

       a) složení a značení výrobků určených k přímému styku s pitnou nebo teplou vodou nebo surovou vodou (dále jen "voda") a úpravu jejich povrchů,
       b) na složení a značení chemického přípravku určeného k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou,
       c) způsob ověření, že nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné nebo teplé vody, a náležitosti záznamu o jeho provedení,
       d) vodárenskou technologii k vodárenské úpravě surové vody,
       e) náležitosti žádosti o povolení jiné vodárenské úpravy vody,
       f) žádosti o povolení odchylného složení, popřípadě stanovení migračního limitu látek, neupravených touto vyhláškou, výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou,
       g) žádosti o povolení jiného chemického přípravku určeného k úpravě vody.

        (2)  Tato vyhláška se nevztahuje na

       a) obaly balených vod, zařízení ke stáčení balených vod, zařízení sloužící k ohřevu, chlazení nebo čepování balených vod; zařízení na akumulaci, chlazení, ohřev nebo čepování pitné vody u spotřebitele, v potravinářském průmyslu při výrobě potravin nebo v provozovnách společného stravování při přípravě pokrmů, která nejsou do vnitřního vodovodu trvale zabudována nebo na něj vůbec napojena,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výklad pojmů
§ 3 - Obecné hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s vodou
§ 4 - Požadavky na analytické metody a testování nestejnorodých výrobků a výrobků určených pro styk s pitnou i teplou vodou
§ 5 - Označení výrobků
§ 6 - Žádost o povolení přípustnosti, obsahu a migračního limitu látek
§ 7 - Barvení, potiskování a dekorace
§ 8 - Povrchová úprava výrobků
§ 9 - Výrobky z kovových materiálů
§ 10 - Výrobky z plastů
§ 11 - Výrobky z pryží a elastomerů
§ 12 - Vodovodní potrubí a vodojemy opatřené na místě vnitřní vystýlkou na bázi cementu
§ 13 - Chemické přípravky určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou
§ 14 - Vodárenské technologie
§ 15 - Záznam o ověření
§ 16 - Zrušovací ustanovení
§ 17 - Účinnost
Příloha č. 1 - Výluhová zkouška
Příloha č. 2 - Požadavky na čistotu a bezpečnost základních chemických přípravků používaných k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou
Příloha č. 3 - Výpočet povolené koncentrace nečistot pro aplikaci ostatních chemických přípravků k úpravě vody
Příloha č. 4 - Způsob ověřování účinnosti dezinfekčních a algicidních chemických přípravků určených k úpravě vody na pitnou nebo teplou
Zavřít
MENU