404/2005 Sb.Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. října 2005 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 27. září 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 408/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
404

VYHLÁŠKA
ze dne 27. září 2005
o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech
pro sestavování regulačních výkazů        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle čl. II bodu 18 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 20 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Členění a náležitosti regulačních výkazů

        (1)  Regulační výkazy se člení na výkazy:

       a) aktiv,
       b) aktiv a pasiv,
       c) hospodářského výsledku,
       d) nákladů,
       e) plánu investic,
       f) bilanční,
       g) technické,
       h) tarifních statistik,
       i)  provozně technické,
       j)  technické a kalkulačního vzorce ceny tepelné energie,
       k) pomocné.

        (2)  Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1.

        (3)  Regulační výkazy se označují číslem skupiny podle jednotlivých licencovaných činností. Skupiny podle jednotlivých licencovaných činností jsou:

       a) skupina 11 - výroba elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 2,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Členění a náležitosti regulačních výkazů
§ 2 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů
§ 3 - Výkazy aktiv
§ 4 - Výkazy aktiv a pasiv
§ 5 - Výkazy hospodářského výsledku
§ 6 - Výkazy nákladů
§ 7 - Výkazy plánu investic
§ 8 - Výkazy bilanční
§ 9 - Výkazy technické
§ 10 - Výkazy tarifních statistik
§ 11 - Výkazy provozně technické
§ 12 - Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie
§ 13 - Způsob předkládání regulačních výkazů
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Zrušující ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam regulačních výkazů
Příloha č. 2 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny - skupina 11
Příloha č. 3 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na distribuci elektřiny - skupina 12
Příloha č. 4 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny - skupina 13
Příloha č. 5 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou - skupina 14
Příloha č. 6 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na distribuci plynu - skupina 22
Příloha č. 7 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu - skupina 23
Příloha č. 8 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem - skupina 24
Příloha č. 9 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence pro uskladňování plynu - skupina 25
Příloha č. 10 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu tepelné energie - skupina 31 a držitele licence na rozvod tepelné energie - skupina 32
Příloha č. 11 - Vymezení nákladů pro sestavování regulačních výkazů u držitele licence na výrobu tepelné energie - skupina 31 a držitele licence na rozvod tepelné energie - skupina 32
Příloha č. 12 - PŘÍLOHA K REGULAČNÍM VÝKAZŮM pro držitele licencí skupin 11 až 14, 22 až 25 a 31, 32
Zavřít
MENU