397/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb.

Částka: 138 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. října 2005 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 22. září 2005 Nabývá účinnosti: 5. října 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
397

VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2005,
kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb.        Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:

Čl. I

        Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 6 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Dále obsahuje povolenky na emise a preferenční limity.".

        2.  V § 6 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámek pod čarou č. 5a a 5b znějí:

"e)  
povolenkami na emise povolenky na emise skleníkových plynů5a) bez ohledu na výši ocenění,
   f) preferenčními limity zejména individuální referenční množství mléka5b), individuální produkční kvóty5b) a individuální limit prémiových práv5b) bez ohledu na výši ocenění; u prvního držitele5b) pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Ustanovení přechodná
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU