387/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 133 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 31. října 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
387

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Čl. I


        Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a zní:


"§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1a) a stanoví podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.

_______________________________
      1a)  Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.".

        2.  V § 2 písm. a) se za slova "v příloze" vkládají slova "č. 1".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU