386/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 133 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
386

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna horního zákona

Čl.  I

        Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb. a zákona č. 3/2005 Sb., se mění takto:

        1. V § 3 odst. 3 a § 14c odst. 1 se slova "ministerstvo hospodářství České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo průmyslu a obchodu".

        2. V § 6 odst. 1, § 8, § 14 odst. 4, § 29 odst. 1 a § 32a odst. 6 se slova "ministerstvo hospodářství České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo životního prostředí".

        3. V § 6 odst. 2 se slova "ministerstvo hospodářství České republiky ministerstvu životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo životního prostředí Ministerstvu průmyslu a obchodu, krajskému úřadu".

        4. V § 11 odst. 6 se slova "Ministerstvo hospodářství České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna horního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU