383/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 133 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
383

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Čl. I

        Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 větě první se za slovo "péči" vkládají slova " , kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen "středisko"),".

        2.  V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 15 se označují jako odstavce 2 až 14.

        3.  V § 2 odst. 3 se číslo "3" nahrazuje číslem "2".

        4.  V § 2 odst. 6 se za slovem "zaopatření" odkaz na poznámku pod čarou č. 4 zrušuje a za slovo "let" se vkládají slova "(dále jen "nezaopatřená osoba")".

        5.  V § 2 odst. 7 úvodní části ustanovení se text "3, 4, 5 a 7" nahrazuje textem "2, 3, 4 a nezaopatřeným osobám".

        6.  V § 2 odst. 7 písm. d) se slova "osobami odpovědnými za výchovu" nahrazují slovy "zákonnými zástupci dítěte".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rodině
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna školského zákona
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU