381/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 133 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
381

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Veřejném ochránci práv


Čl. I


        Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

        "(3)  Ochránce provádí systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením.

        (4)  Působnost ochránce podle odstavce 3 se vztahuje na

       a) zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova anebo ochranné léčení,
       b) další místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí, zejména policejní cely, zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení,
       c) místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči, zejména ústavy sociální péče a jiná zařízení poskytující obdobnou péči, zdravotnická zařízení a zařízení sociálně-právní ochrany dětí
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU