375/2005 Sb.Vyhláška o stavech nouze v plynárenství

Částka: 131 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. září 2005 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 7. září 2005 Nabývá účinnosti: 1. října 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 334/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
375

VYHLÁŠKA
ze dne 7. září 2005
o stavech nouze v plynárenství


        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle čl. II bodu 17 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "energetický zákon"), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 73 odst. 5 a 10 energetického zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušnou Směrnici1) Evropských společenství a upravuje postup při předcházení vzniku stavu nouze v plynárenství (dále jen "stav nouze"), při vzniku a odstraňování následků stavů nouze za využití bezpečnostního standardu dodávky plynu. Dále pro tyto účely stanoví rozsah a způsob omezení spotřeby plynu a obsah havarijních plánů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Předcházení vzniku stavu nouze
§ 3 - Stav nouze
§ 4 - Odběrové stupně
§ 5 - Vyhlašování odběrových stupňů
§ 6 - Bezpečnostní a technologické minimum
§ 7 - Bezpečnostní standard dodávky plynu
§ 8 - Havarijní plán
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU