365/2005 Sb.Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů

Částka: 126 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. září 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 63/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 21. dubna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
365

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. srpna 2005,
o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů
některých nesilničních mobilních strojů        Vláda nařizuje podle § 22 k provedení § 12 odst. 1 písm. a) až c) a § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o technických požadavcích na výrobky") a k provedení zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon o schvalování technické způsobilosti vozidel"):

§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje požadavky na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů mobilních strojů a zařízení, které nejsou určeny k pohybu na pozemních komunikacích, dále pomocných motorů montovaných do zařízení v silničním vozidle, zvláštním vozidle, plavidle, motorovém vozu nebo ve speciálním drážním vozidle (dále jen "drážní vozidlo") s netto výkonem 19  kW a menším (dále jen "mobilní stroj").

        (2)  Mobilními stroji se zážehovými motory jsou například

       a) sekačka trávy a nosič zahradnických zařízení včetně motorové půdní frézy,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
§ 4 - Podrobnosti schvalování typu
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Postupy při zkoušce zážehového motoru
§ 8 - Stanovené označení motorů mobilních strojů
§ 9 - Přechodná ustanovení
§ 10  
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - OZNAČENÍ MOTORŮ
Příloha č. 2 - MEZNÍ HODNOTY EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK, PODMÍNKY JEJICH ZJIŠTĚNÍ, DODRŽENÍ A POSUZOVÁNÍ SHODNOSTI VÝROBY
Příloha č. 3 - PARAMETRY DEFINUJÍCÍ RODINU MOTORŮ A STANOVENÍ ZÁKLADNÍHO MOTORU
Příloha č. 4 - INFORMAČNÍ DOKUMENT A JEHO PŘÍLOHY
Příloha č. 5 - VZOR CERTIFIKÁTU ES SCHVÁLENÍ TYPU V PROVEDENÍ ČESKÉHO SCHVALOVACÍHO ORGÁNU
Příloha č. 6 - SYSTÉM ČÍSLOVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ES SCHVÁLENÍ TYPU
Příloha č. 7 - POVINNÉ ÚDAJE VE ZKUŠEBNÍM PROTOKOLU typu motoru, nebo základního motoru
Příloha č. 8 - POSTUP ZKOUŠKY ZÁŽEHOVÉHO MOTORU
Příloha č. 9 - REFERENČNÍ PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY NESILNIČNÍCH MOBILNÍCH STROJŮ
Příloha č. 10 - ANALYTICKÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY PRO ODBĚR VZORKŮ
Zavřít
MENU