365/2005 Sb.Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů

Částka: 126 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. září 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 63/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 21. dubna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


365

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. srpna 2005,

o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů

Vláda nařizuje podle § 22 k provedení § 12 odst. 1 písm. a) až c) a § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o technických požadavcích na výrobky) a k provedení zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen zákon o schvalování technické způsobilosti vozidel):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje požadavky na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů mobilních strojů a zařízení, které nejsou určeny k pohybu na pozemních komunikacích, dále pomocných motorů montovaných do zařízení v silničním vozidle, zvláštním vozidle, plavidle, motorovém vozu nebo ve speciálním drážním vozidle (dále jen drážní vozidlo) s netto výkonem 19 kW a menším (dále jen mobilní stroj).

(2) Mobilními stroji se zážehovými motory jsou například

a

sekačka trávy a nosič zahradnických zařízení včetně motorové půdní frézy,

b

řetězová pila,

c

ručně držená vrtačka,

d

přenosná strojní pila a řezačka určená k řezání tvrdých materiálů, například kamene, oceli,

e

generátor elektrické energie stacionární, nebo instalovaný v silničním vozidle, zvláštním vozidle, plavidle anebo v drážním vozidle,

f

svařovací zařízení,

g

chladírenské soustrojí nebo klimatizační soustrojí stacionární, nebo instalované v silničním vozidle, zvláštním vozidle, plavidle anebo v drážním vozidle,

h

vodní čerpadlo a sací zařízení,

i

strunový vyžínač trávníků a křovinořez,

j

drtič odpadků,

k

přenosné nůžky na živé ploty,

l

zametač trávníků, vysavač, nebo fukar listí ze stromů,

m

provzdušňovač trávníků a kultivátor,

n

zařízení pro odklízení sněhu a sněhová fréza,

o

vozík pro golfová hřiště,

p

dmychadlo a kompresor a

q

zařízení s pomocným motorem (například pro větrání, pro foukání teplého vzduchu).

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zážehový motor, který je určen k pohonu:

a

rekreačního vozidla, například motorových saní, motokáry, terénního motocyklu a automobilu, a

b

mobilního stroje určeného k použití ozbrojenými silami.

(4) Tímto nařízením nejsou dotčeny jiné technické požadavky na mobilní stroje stanovené zvláštními právními předpisy2).

§ 2

Vymezení pojmů

(1) V tomto nařízení se rozumí

a

stanoveným výrobkem zážehový motor určený v § 1,

b

schvalovacím orgánem Ministerstvo dopravy,

c

technickou zkušebnou právnická osoba pověřená schvalovacím orgánem k provádění činností spojených se schvalováním,

d

typem motoru motor mobilního stroje nelišící se v podstatných charakteristických vlastnostech od motorů shodné kategorie a třídy téhož výrobce; vzor dokladu, ve kterém jsou uvedeny podstatné vlastnosti typu motoru, je v příloze č. 4 k tomuto nařízení,

e

rodinou motorů výrobcem stanovená skupina tímto výrobcem vyráběných motorů, která má svou konstrukcí dané podobné vlastnosti z hlediska emisí znečišťujících látek z výfuku a která splňuje požadavky tohoto nařízení,

f

základním motorem motor vybraný z rodiny motorů, který tuto rodinu motorů reprezentuje; příklad postupu výběru vlastností základního motoru je uveden v bodu 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

g

výkonem motoru netto výkon měřený v kW, který byl změřen podle předpisu Evropských společenství3), na konci klikového hřídele nebo rovnocenného výstupního orgánu motoru, přičemž naměřený výkon musí být zvýšen o výkon chladicího ventilátoru, pokud byl při měření chladicí ventilátor použit,

h

identifikačním číslem motoru takové číslo motoru, kterým se liší motory téhož výrobce, které jsou shodného typu, kategorie, třídy, výkonu a stupně emisních vlastností; identifikační číslo motoru může být výrobním číslem tohoto motoru, anebo výrobní číslo motoru je součástí identifikačního čísla tohoto motoru; z identifikačního čísla motoru a další dokumentace výrobce lze určit výrobní sérii motoru, popřípadě datum výroby motoru,

i

schvalovací dokumentací podklady výrobce se všemi zkušebními protokoly nebo jinými dokumenty, které přiložila k dokumentaci výrobce technická zkušebna nebo schvalovací orgán v průběhu výkonu svých funkcí,

j

seznamem schvalovací dokumentace seznam, ve kterém je uveden souhrnný obsah schvalovací dokumentace s vhodným očíslováním nebo jiným označením umožňujícím jednoznačnou identifikaci všech stránek,

k

náhradním motorem nově vyrobený motor, který je dodáván na trh pouze k náhradě původního motoru mobilního stroje,

l

ručně drženým mobilním strojem mobilní stroj, který v průběhu práce, ke které je určen, splňuje alespoň jeden z následujících požadavků:

1

je držen nebo nesen obsluhou,

2

může pracovat v různých polohách,

3

je veden obsluhou, anebo je generátorem nebo čerpadlem a hmotnost tohoto mobilního stroje bez paliva a maziv je menší než 20 kg,

m

stupněm emisních vlastností zážehového motoru stanovená hladina emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech pro třídu zážehového motoru mobilního stroje; stupeň emisních vlastností platí ve stanoveném časovém období a označuje se čísly, přičemž vyšší stupeň emisních vlastností zavádí nižší emise znečišťujících látek ve výfukových plynech; mezní hodnoty emisí zážehového motoru mobilního stroje stupně I a stupně II jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

n

dobou životnosti emisních vlastností počet hodin uvedený v požadavcích stanovených pro každou kategorii zážehového motoru mobilního stroje; příklad rozmezí doby životnosti emisních vlastností pro jednotlivé třídy zážehových motorů pro stupeň II emisních vlastností je uvedený v bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

o

plynnými znečišťujícími látkami především látky, jejichž mezní hodnoty jsou stanoveny v tomto nařízení a jedná se o oxid uhelnatý s chemickou značkou CO, uhlovodíky s označením HC (vyjadřované ekvivalentem C1:CH1,85) a oxidy dusíku s označením NOx (vyjadřované ekvivalentem oxidu dusičitého s chemickou značkou NO2), a

p

výrobcem malých sérií zážehových motorů výrobce, jehož celková roční výroba je menší než 25 000 jednotek, nebo jehož celková roční výroba rodiny zážehových motorů je menší než 5 000 jednotek.

(2) Pro účely stanovení emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech jsou malé zážehové motory mobilních strojů rozděleny do dvou kategorií

a

v ručně drženém mobilním stroji s označením SH a

b

v mobilním stroji jiném než ručně drženém s označením SN.

(3) Kategorie motorů mobilních strojů SH a SN se dále rozdělují do sedmi tříd podle zdvihového objemu, třída

a

SH:1, se zdvihovým objemem menším než 20 cm3,

b

SH:2, se zdvihovým objemem od 20 cm3 včetně do menšího než 50 cm3,

c

SH:3, se zdvihovým objemem 50 cm3 a větším,

d

SN:1, se zdvihovým objemem menším než 66 cm3,

e

SN:2, se zdvihovým objemem od 66 cm3 včetně, do objemu menšího než 100 cm3,

f

SN:3, se zdvihovým objemem od 100 cm3 včetně, do objemu menšího než 225 cm3 a

g

SN:4, se zdvihovým objemem 225 cm3 nebo větším.

§ 3

Motor určený do mobilního stroje a jeho konstrukční části, které mohou ovlivňovat emise znečišťujících látek ve výfukových plynech, jejichž mezní hodnoty pro třídu motoru a příslušný emisní stupeň stanovuje toto nařízení v příloze č. 2, musí být konstruovány, vyráběny a smontovány tak, aby emise znečišťujících látek ve výfukových plynech takového motoru při uvedení do provozu mobilního stroje nepřekročily stanovené mezní hodnoty a u motoru emisního stupně II je nepřekročily po dobu určenou v bodu 4 přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

Podrobnosti schvalování typu

§ 4

(1) Pro každý typ motoru nebo rodinu motorů, které mají být schváleny, musí být předložena samostatná žádost.

(2) Schvalovací dokumentace musí obsahovat doklady uvedené v informačním dokumentu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 5

Schvalovací orgán přidělí schválenému typu motoru nebo rodině motorů číslo schválení podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení a uvede je v certifikátu ES schválení typu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 6

Při změně rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu motoru nebo rodiny motorů schvalovací orgán upraví schvalovací dokumentaci společně s jejím seznamem a změny v ní vyznačí. Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně schválení schvalovací orgán vyznačí ve schvalovací dokumentaci datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

§ 7

Postupy při zkoušce zážehového motoru

Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů mobilních strojů zjišťuje technická zkušebna. Při zkoušce zážehového motoru technická zkušebna

a

pro pohon motoru používá referenční palivo s definovaným složením podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

b

dodržuje stanovený postup měření a stanovené zkušební cykly podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

c

při měření emisí znečišťujících látek typu motoru, nebo základního motoru používá analytické systémy a systémy pro odběr vzorků, podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení a

d

výsledek zkoušky zpracovává stanoveným způsobem a zapisuje ho do zkušebního protokolu; povinné údaje ve zkušebním protokolu o znečišťujících látkách zážehového motoru mobilního stroje stanoví příloha č. 7 k tomuto nařízení.

§ 8

Stanovené označení motorů mobilních strojů

(1) Výrobce umístí na každý zážehový motor mobilního stroje vyrobený ve shodě se schváleným typem základní označení stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Náhradní zážehový motor mobilního stroje musí být označen nejméně stupněm emisních vlastností, které plnil původní motor, k jehož výměně má být náhradní motor použit. Na motoru musí být umístěn štítek s textem Náhradní motor, nebo musí být tento text uveden v příručce pro uživatele k náhradnímu motoru.

Přechodná ustanovení

§ 9

(1) Schvalovací orgán rozhodne ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení o schválení typu nebo jeho rozšíření pro zážehový motor třídy SN:3, SN:4, SH:1, SH:2 a SH:3 mobilního stroje, pokud tento motor plní požadavky tohoto nařízení a emise znečišťujících látek ve výfukových plynech odpovídají emisním vlastnostem motoru stanoveným v bodu 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Schvalovací orgán rozhodne ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení o schválení typu nebo jeho rozšíření pro zážehový motor třídy SN:1 a SN:2 mobilního stroje, pokud tento motor plní požadavky tohoto nařízení a emise znečišťujících látek ve výfukových plynech odpovídají emisním vlastnostem motoru stanoveným v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zážehový motor mobilního stroje třídy SN a SH nelze po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení uvést na trh, pokud tento motor neplní požadavky podle odstavců 1 a 2, nejde-li o mobilní stroj nebo zážehový motor mobilního stroje určený pro vývoz do státu, který není členským státem Evropské unie.

(4) Schvalovací orgán rozhodne o schválení typu, nebo jeho rozšíření, pro zážehový motor mobilního stroje třídy

a

SN:4 po 1. srpnu 2006,

b

SH:1, SH:2 a SN:3 po 1. srpnu 2007 a

c

SH:3 po 1. srpnu 2008,

pokud motor plní požadavky tohoto nařízení a emise znečišťujících látek ve výfukových plynech odpovídají emisním vlastnostem motoru stanoveným v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(5) Zážehový motor mobilního stroje třídy

a

SN:4 po 1. únoru 2007,

b

SH:1, SH:2 a SN:3 po 1. únoru 2008 a

c

SH:3 po 1. únoru 2009,

nelze uvést na trh, pokud motor neplní požadavky tohoto nařízení a emise znečišťujících látek ve výfukových plynech neodpovídají emisním vlastnostem motoru stanoveným v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nejde-li o mobilní stroj nebo zážehový motor mobilního stroje určený pro vývoz do státu, který není členským státem Evropské unie.

§ 10

(1) Požadavky uvedené v § 9 odst. 1 až 3, týkající se emisních vlastností podle bodů 2 a 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro potřeby schvalování typu, jeho rozšiřování nebo uvedení na trh, se na zážehové motory mobilních strojů vyrobené před účinností tohoto nařízení vztahují po 1. srpnu 2006.

(2) Pro zážehové motory mobilních strojů vyrobené před daty uvedenými v § 9 odst. 4 a 5 se lhůty týkající se emisních vlastností podle bodů 2 a 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro potřeby schvalování typu, jeho rozšiřování nebo uvedení na trh, prodlužují o 2 roky.

(3) Požadavky uvedené v § 9 odst. 2 a 3, týkající se emisních vlastností podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro potřeby schvalování typu, jeho rozšiřování nebo uvedení na trh, se na zážehový dvoudobý motor třídy SN:1 a SN:2 umístěný ve sněhové fréze vztahují po 1. srpnu 2007.

(4) Pro zážehové motory v těchto mobilních strojích:

a

ručně držená řetězová pila, která odpovídá normě EN ISO 11681-1, je určena k řezání dřeva a její zážehový motor má zdvihový objem větší než 45 cm3 a je třídy SH:2, nebo SH:3,

b

mobilní stroj, který odpovídá normě EN ISO 11681-2, má držadlo nahoře, kterým je například ručně držená vrtačka nebo řetězová pila k řezání dřeva a jeho zážehový motor je kategorie SH,

c

křovinořez, který je ručně držený, má rotující čepel z oceli nebo z plastu, je určen k řezání plevele, křoví, malých stromků a podobné vegetace, je konstruován podle normy EN ISO 11806 tak, aby s ním bylo možné pracovat ve více polohách, jeho zážehový motor má zdvihový objem větší než 40 cm3 a je třídy SH:2, nebo SH:3,

d

přenosné nůžky na živé ploty, které odpovídají normě EN 774, jsou ručně držené, jsou určeny ke stříhání živých plotů a keřů pomocí jedné nebo více čepelí s vratným pohybem, a jejich zážehový motor je kategorie SH a

e

ruční motorová řezačka, která odpovídá normě EN 1454, má rotující kovový list, je určena k řezání tvrdých materiálů, jako je například kámen, asfalt, beton, nebo ocel, a její zážehový motor má zdvihový objem větší než 50 cm3 a je třídy SH:3, mobilní stroj se zážehovým motorem třídy SN:3 s vodorovným hřídelem s výkonem motoru nejvýše 2,5 kW. Takovým mobilním strojem je například generátor elektrické energie, provzdušňovač trávníků, kultivátor a řezačka s válci,

se lhůty podle § 9 odst. 4 a 5 týkající se emisních vlastností podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro potřeby schvalování typu, jeho rozšiřování nebo uvedení na trh prodlužují o 3 roky.

(5) Požadavky uvedené v § 9 odst. 2 a 3, týkající se emisních vlastností podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro potřeby schvalování typu, jeho rozšiřování nebo uvedení na trh, se na zážehové motory třídy SN:1 a SN:2 vyráběné výrobcem malých sérií zážehových motorů vztahují po 1. srpnu 2007.

(6) Pro zážehové motory mobilních strojů vyráběné výrobcem malých sérií zážehových motorů se lhůty uvedené v § 9 odst. 4 a 5, týkající se emisních vlastností podle bodů 2 a 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro potřeby schvalování typu, jeho rozšiřování nebo uvedení na trh, prodlužují o 3 roky.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Místopředseda vlády a ministr dopravy:

Ing. Šimonovský v. r.

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje.

2

Například nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku.

3

Směrnice Rady 80/1269/EHS ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 365/2005 Sb.

Označení motorů

Příloha PDF (62 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 365/2005 Sb.

Mezní hodnoty emisí znečišťujících látek, podmínky jejich zjištění, dodržení a posuzování shodnosti výroby

Příloha PDF (210 kB)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 365/2005 Sb.

Parametry definující rodinu motorů a stanovení základního motoru

Příloha PDF (77 kB)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 365/2005 Sb.

Informační dokument a jeho přílohy

Příloha PDF (386 kB)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 365/2005 Sb.

Vzor certifikátu es schválení typu v provedení českého schvalovacího orgánu

Příloha PDF (144 kB)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 365/2005 Sb.

Systém číslování certifikátů es schválení typu

Příloha PDF (47 kB)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 365/2005 Sb.

Povinné údaje ve zkušebním protokolu

typu motoru, nebo základního motoru

Příloha PDF (119 kB)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 365/2005 Sb.

Postup zkoušky zážehového motoru

Příloha PDF (44 kB)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 365/2005 Sb.

Referenční palivo pro zážehové motory nesilničních mobilních strojů

Příloha PDF (133 kB)

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 365/2005 Sb.

Analytické systémy a systémy pro odběr vzorků

Příloha PDF (35 kB)
Zavřít
MENU