361/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. října 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
361

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl.  I

        Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

        1. V nadpisu § 1 se slova "Předmět zákona" nahrazují slovy "Úvodní ustanovení".

        2. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a Nařízení Rady (ES) o kontrole spojování podniků1b) (dále jen "Nařízení o fúzích")".

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

_______________________________
"1b)
Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1b se včetně odkazu na poznámku pod čarou označuje jako poznámka pod čarou č. 1c.

        3. Za § 3 se vkládá nový § 4, který zní:


"§ 4

Blokové výjimky

        (1) Zákaz podle § 3 odst. 1 se nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství podle čl. 81 Smlouvy, avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě čl. 83 odst. 1 Smlouvy k provedení čl. 81 odst. 3 Smlouvy příslušnými nařízeními Komise nebo Rady (dále jen "komunitární blokové výjimky").

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIV  
Zavřít
MENU