360/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 19. října 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
360

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., zákona č. 529/1990 Sb., zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 540/1991 Sb., zákona č. 302/1999 Sb. a zákona č. 522/2002 Sb., se mění takto:

        1.  Nadpis nad § 1 se zrušuje.

        2.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:


"§ 1
Vymezení pojmu

        Za nebytové prostory se pro účely tohoto zákona považují

       a) místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny1) k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU