357/2005 Sb.Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 19. září 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
357

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005
o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OCENĚNÍ ÚČASTNÍKŮ NÁRODNÍHO BOJE ZA VZNIK A OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA A NĚKTERÝCH POZŮSTALÝCH PO NICH, ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU NĚKTERÝM OSOBÁM A JEDNORÁZOVÁ PENĚŽNÍ ČÁSTKA NĚKTERÝM ÚČASTNÍKŮM NÁRODNÍHO BOJE ZA OSVOBOZENÍ V LETECH 1939 AŽ 1945


HLAVA PRVNÍ
OCENĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ODBOJE ZA I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY


§ 1

        (1)  Tato hlava se vztahuje na občany České republiky, kteří

       a) splňují podmínky uvedené v § 1 odst. 1 nebo 2 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, a bylo jim o tom vydáno podle § 8 tohoto zákona osvědčení, nebo splnili podmínky zákona č. 462/1919 Sb. z. a n., o propůjčování míst legionářům, ve znění zákona č. 196/1946 Sb., a bylo jim o tom vydáno potvrzení příslušného vojenského orgánu,
       b) a pobírají starobní nebo plný invalidní důchod z českého důchodového pojištění1).

        (2)  Tato hlava se rovněž vztahuje na občany České republiky, kteří po osobách uvedených v odstavci 1 písm. a) pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění1) nebo jim takový důchod není vyplácen jen proto, že jiný vyplácený důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCENĚNÍ ÚČASTNÍKŮ NÁRODNÍHO BOJE ZA VZNIK A OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA A NĚKTERÝCH POZŮSTALÝCH PO NICH, ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU NĚKTERÝM OSOBÁM A JEDNORÁZOVÁ PENĚŽNÍ ČÁSTKA NĚKTERÝM ÚČASTNÍKŮM NÁRODNÍHO BOJE ZA OSVOBOZENÍ V LETECH 1939 AŽ 1945
HLAVA PRVNÍ - OCENĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ODBOJE ZA I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
HLAVA DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
HLAVA TŘETÍ - JEDNORÁZOVÁ PENĚŽNÍ ČÁSTKA NĚKTERÝM ÚČASTNÍKŮM NÁRODNÍHO BOJE ZA OSVOBOZENÍ V LETECH 1939 AŽ 1945
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o mimosoudních rehabilitacích
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o životním minimu
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
§ 19  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 20  
ČÁST ŠESTÁ - Změna soudního řádu správního
§ 21  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 22  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 23  
Zavřít
MENU