350/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 13. října 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
350

ZÁKON
ze dne 5. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o azylu

Čl. I


        Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 57/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , má-li tato žaloba odkladný účinek".

        2.  V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.

        3.  V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní:

        "(9)  Rozhodnutím ministerstva ve věci azylu se pro účely tohoto zákona rozumí rozhodnutí o udělení nebo neudělení azylu, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení azylu jako zjevně nedůvodné a rozhodnutí o odnětí azylu.".

        4.  Nadpis hlavy II zní: "PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU POŽÁDAT O AZYL, VÍZUM A DOPRAVA CIZINCE DO AZYLOVÉHO ZAŘÍZENÍ".

        5.  V § 3a písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova " , nejde-li o cizince předávaného podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství2a)".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o azylu
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU