326/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.

Částka: 115 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. srpna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 10. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. září 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 82/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 25. března 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
326

VYHLÁŠKA
ze dne 10. srpna 2005,
kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny
a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 24 odst. 10 písm. e), § 25 odst. 11 písm. f) a § 27 odst. 6 zákona:

Čl.  I

        Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se slovo "Zajištěním" nahrazuje slovem "Zajišťováním".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU