312/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Částka: 109 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. srpna 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. července 2005 Nabývá účinnosti: 1. září 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
312

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. července 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "jsou stavebními nebo montážními činnostmi" nahrazují slovy "je stavební prací".

        2.  V § 1 odst. 1 písm. c) se slova "činností stavební nebo montážní činnost" nahrazují slovy "prací stavební činnost včetně montážní činnosti".

        3.  V § 1 odst. 1 písm. f) se slova "zákazníka. Jedná" nahrazují slovy "zákazníka; jedná".

        4.  V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   počáteční zkouškou typu úplný soubor zkoušek nebo jiných technických zjištění prováděných při posouzení shody vzorků výrobků reprezentativních pro typ výrobku podle českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, určených k tomuto nařízení podle § 4a odst. 1 zákona (dále jen "určené normy") nebo stavebního technického osvědčení.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU